Menü Bezárás

A TUDATOS TÁRSADALOM MOZGALOM ALAPSZABÁLYA

A TUDATOS TÁRSADALOM KÖZÖSSÉG – Törzsszövetség.

 

 

Jelen szerződéstervezet azzal a céllal készült, hogy a csatlakozó tagokkal  értelmezve, részleteit közösen kimunkálva egy társadalmi szintű változásokat elindító mozgalom fejlődhessen ki, ami képes a Tudatos Társadalom alapvetéseiben, küldetésében megfogalmazott célok megvalósítására.

 

 

 

A TUDATOS TÁRSADALOM KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYA

 

Alulírott alapító tagok kijelentjük, hogy elkötelezettek vagyunk a Tudatos Társadalom Közösség ügye mellett. Ennek érdekében úgy határoztunk, hogy létrehozzuk a TUDATOS TÁRSADALOM KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYÁT.

 1. A szervezet neve, rövidített neve, székhelye, szervezeti formája, működésének ideje:

A civil szervezet neve: TUDATOS TÁRSADALOM KÖZÖSSÉG

Rövidített neve: TTK

Szervezeti formája: Közösség

A szerződő felek a jelen társaságot határozatlan időre hozzák létre.

 1. A TUDATOS TÁRSADALOM KÖZÖSSÉG (a továbbiakban: a közösség) működésének célja:
 • Célunk, kisközösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával, egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.
 • A Tudatos Társadalom közösségei a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Ennek érdekében a közösség felvilágosító tevékenységet folytat, előadásokat szervez, párbeszédet folytat az tagokkal. A  célok elérése érdekében a nyomásgyakorlás valamennyi demokratikus eszközét felhasználhatja.

 

 1. A tagokra vonatkozó jogok és kötelezettségek:

3.1. A taggá válás feltételei

Bárki tagja lehet a közösségnek, az alábbi feltételek mellett:

 • egyetért a “Küldetés”-ben meghatározott elvekkel, magára nézve kötelezően elfogadja és betartja a “Magyar nemzeti Értékrend és Hitvallás” pontjait.
 • elfogadja az alapszabályban foglaltakat,
 • rendelkezik ajánlóval a TT aktív tagjai köréből.
 • szolgáltatói szerződést köt a TT közösség online felületeit üzemeltető Civil MultiMédia Nonprofit Kft-vel,
 • aláveti magát a közösség taggyűlésén meghozott határozatoknak, és tevékenyen részt vesz azok megvalósításában

3.2. A tagok jogai

 • Minden tagnak joga van választani és bármilyen tisztségre választható.
 • Minden tagnak van szavazati joga.
 • Amennyiben a taggyűlésen a tag képviselő útján kíván élni a szavazati jogával, úgy ezt a szavazás előtt 3 nappal a vezetőségnek előre jelezni kell.
 • Minden tagnak joga van zárt csoportot alkotni a közösségen belül, de e csoportok működése nem lehet ellentétes a közösség céljaival, és nem vonhatják ki magukat a közösség egészét érintő döntések, tevékenységek alól.
 • A tagnak joga van bármikor, azonnali hatállyal, írásban felmondani a tagsági jogviszonyát.

 

 1. A közösség működési költségei:

A közösség nem szed tagdíjat. A feladatait a tagság önkéntes munkavállalással végzik.

A CMM Nonprofit Kft a befizetett szolgáltatási díjakból fedezi a szervezet szakműhelyeink munkájához szükséges működési költségeket.

A CMM Nonprofit KFT-től kapott összegekből a közösség jogosult a saját részére olyan eszközöket vásárolni, amelyek a közösség működéséhez szükségesek, valamint a felmerülő működési költségeket ebből kifizetni.

 

 1. A társaság szervezeti felépítése

A közösség szervezési munkájának egyik célja, hogy lakóhelyi  kisközösségek jöjjenek létre. Ezek szerves összekapcsolásának eredményeként nagyobb szervezeti egységek alakulnak ki, melyek végül “Törzsekké” fejlődhetnek az ország 9 különböző régiójában. A “Törzsek” szövetsége végül egy  archaikus társadalmi formát hoz létre,  ezzel megalapozza  a Szerves Társadalom kifejlődését.

5.1. Lakókörzeti közösségek a TT közösség legkisebb önálló egységei (“Nagycsaládok”). A nagycsalád legalább 10 helyben lakó család, személy csatlakozásával valósul meg. Amint egy-egy kisközösség létszáma az új csatlakozókkal meghaladja a 30 főt, a közösség 2 részre oszlik.

5.2 Minden tag csatlakozásakor választ egy elsődleges szakműhelyi tevékenységet ahol kötelezettségeket is vállal a szakmai programok kidolgozásában, megvalósításában. Ezen vállalások mértéke önkéntes és a szakműhelyek közössége önállóan alakítja ki. A csatlakozó tag választhat még további két másodlagos (hobbi) szakműhelyt. Ott azonban tisztséget nem vállalhat, de részt vehet a szakműhely munkájában, a programok megvalósításában, rendezvényein.

5.3 Minden lakókörzeti közösség („Nagycsalád”) képviselőt, kapcsolattartót és szakmai referenseket választ tagjai közül.

5.4 A kapcsolattartók felelősek a „Hírlánc” működéséért. A kapcsolattartók kezelik a hozzájuk tartozó közösségek adatait, elérhetőségét.

5.5 A választott képviselőkből alakul ki a Kis-régiós („Nemzetségi”) képviselői testület.

5.6 A Kis-régiós („Nemzetségi”) képviselők választott vezetői alkotják a „Törzsi Tanácsot”.

5.7 A Törzsi tanácsok képviselőiből alakul ki a „Törzsek Tanácsa” ( “Bölcsek tanácsa”). Feladatuk a Kende minőség megvalósítása (A kende vagy kündü magyar méltóság volt a kettős fejedelemség idején)

5.8 A lakókörzeti közösségek („Nagycsalád”) kijelölt szakmai referenseiből alakul ki szakműhelyenként a „Nemzetségi Szakmai Testület”. Innét minden szakműhely delegálhat képviselőt a törzs ügyvivő testületébe.

5.9 A Törzsekből választott szakmai referensek alkotják az “Tudatos Társadalom Országos Ügyvivői Testületet”.  A Gyula minőség („…a dzsula, aki a parancsokat osztja, a hadat vezeti és a tisztviselőket kinevezi.”).

 

 1. A taggyűlés az önálló helyi közösségek döntéshozó testülete.

6.1 A taggyűlés döntési jogköre kiterjed:

 • szükség esetén a taglétszám meghatározására,
 • a közösség pénzeszközeinek, vagyonának felhasználására.
 • cselekvési programok kialakítására,
 • rendezvények szervezésére
 • önálló projektek elindítására
 • képviselő választására, visszahívására
 • a képviselő képviseleti jogkörének meghatározására

6.2 A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább az 50 %-a + 1 fő részt vesz. A határozat érvényességéhez a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazata szükséges.

 

 1. A szakműhelyek működése

A TT rendszerében jelenleg 31 szakműhely csoportja van. A közösség minden tagja jogosult választani egy szakterületet, ahol a közösség céljainak a megvalósításáért feladatokat vállal. A szakmai testületek szerves kapcsolatban állnak egymással. Működésüket levelezéssel, személyes találkozókkal, konferenciákkal, egyéb rendezvények szervezésével  valósítják meg.

7.1 A szakműhelyek alapszervezete a “Nemzetségi Szakmai Testület”. Választott képviselője a szakmai “Referens”

7.2 A “Nemzetségi Szakmai Testület” saját fórumain alakítja ki a közösség céljainak megvalósításához szükséges feladatok körét. Az NSzT tagjaiból választott referensek alkotják a “Törzsi Szakmai Testületet”.

7.3 A törzsi testület referenseiből alakul ki a “Tudatos Társadalom Országos Ügyvivői Testületet”

A Tudatos Társadalom ügyvivő testületének feladatai:

 • Meghatározni a szakterületeken folytatandó munkát.
 • Gondoskodni a ügyvivő testület által meghatározott feladatok, határozatok, végrehajtásáról.
 • Kialakítani a médiákkal, a hatóságokkal való kapcsolattartást, a mozgalom társadalmi elfogadottságának előmozdítása érdekében.
 • A TT közösség egész szervezetét érintő, különösen nagy anyagi terheket is jelentő döntéseket kizárólag a “Törzsi Tanács” jóváhagyásával hozhat az ügyvivő testület .
 • Jogában áll taggyűlést vagy rendkívüli taggyűlést összehívni

 

8. A Kapcsolattartó

A kapcsolattartók rendszere a TT közösségének érhálózata. A kapcsolattartók tizedesrendszerben épített hálózattal kapcsolódnak egymáshoz. Munkájuk biztosítja az információk biztonságos kezelését és továbbítását.

A kapcsolattartók által kialakuló hírlánc biztosítja a közösség tagjai és a vezető testületek közötti közvetlen kapcsolatot.

Feladatai:

8.1 A „Törzsek Tanácsa” és a “Tudatos Társadalom Ügyvivői Testületet” által elfogadott programok feladatok gyors és biztonságos továbbítása a teljes tagság felé.

8.2 A tagság indítványainak továbbítása a megfelelő fórumokhoz.

8.3 Szavazások, felmérések kapcsán az összesítések elvégzése.

 

9. A Tudatos Társadalom Közösség szerződés felmondása

9.1 A jelen TT közösség szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (ügyvezető, ideiglenes ügyvezető) kivételével bármely tag azonnali hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A tag felmondása, illetve halála esetén a szerződés a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken. Az ügyek vitelére feljogosított tag a jelen szerződést 15 napos felmondási idővel mondhatja fel.

9.2 A tag által kötött jelen szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (ügyvezető, ideiglenes ügyvezető) felmondhatja, ha a tag súlyosan megsérti a közösség Alapszabályában foglaltakat, vagy folyamatosan távol tartja magát a közösség munkájától, feladatainak, céljainak megvalósításában nem vesz részt. A közösség tagjai számára kidolgozott “Közösségi Hasznossági Mutató” rendszere  biztosít objektív alapot a tag szerződésének felmondására. Ennek részleteit a közösség belső szabályzata tartalmazza.

 

10. A Tudatos Társadalom Közösség megszűnése

10.1. A TT közösség megszűnik:

– ha a közösség céljának megvalósítása többé nem lehetséges,

– a közösség közös elhatározással való megszüntetésével,

– ha a tagok száma egy főre csökken.

10.2. A közösség megszűnésekor a mozgalom tevékenységéből eredő tartozások kiegyenlítése után a fennmaradó közös vagyont a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában, a TT Közösség Alapszabályának rendelkezéseivel összhangban kell felosztani.

 

11. Vegyes rendelkezések

A jelen alapszabály a szerződés az aláírása napján lép hatályba.

 

Budapest, 2017

Alapítók:

8+