Menü Bezárás

A RÉKA – TT KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYA

 

Jelen szerződéstervezet azzal a céllal készült, hogy a csatlakozó tagokkal  értelmezve, részleteit közösen kimunkálva egy társadalmi szintű változásokat elindító mozgalom fejlődhessen ki, ami képes a Tudatos Társadalom alapvetéseiben, küldetésében megfogalmazott célok megvalósítására.

 

 

 

A RÉKA-TT KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYA

 

Alulírott alapító tagok kijelentjük, hogy elkötelezettek vagyunk a RÉKA-TT KÖZÖSSÉG ügye mellett. Ennek érdekében úgy határoztunk, hogy létrehozzuk a RÉKA-TT KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYÁT.

 

 1. A szervezet neve, rövidített neve, székhelye, szervezeti formája, működésének ideje:

A civil szervezet neve: RÉKATUDATOS TÁRSADALOM KÖZÖSSÉG

Rövidített neve: RTTK

Szervezeti formája: Közösség

A szerződő felek a jelen társaságot határozatlan időre hozzák létre.

 

 1. A RÉKA-TT KÖZÖSSÉG (a továbbiakban: a közösség) működésének célja:

Célunk, kisközösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával, egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.

A Tudatos Társadalom közösségei a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Ennek érdekében a közösség felvilágosító tevékenységet folytat, előadásokat szervez, párbeszédet folytat az tagokkal. A  célok elérése érdekében a nyomásgyakorlás valamennyi demokratikus eszközét felhasználhatja.

 

 1. A tagokra vonatkozó jogok és kötelezettségek:

3.1. A taggá válás feltételei:

Bárki tagja lehet a közösségnek, az alábbi feltételek mellett:

 • egyetért a “Küldetés”-ben meghatározott elvekkel, magára nézve kötelezően elfogadja és betartja a “Magyar nemzeti Értékrend és Hitvallás” 
 • elfogadja az alapszabályban foglaltakat,
 • rendelkezik ajánlóval a RÉKA-TT aktív tagjai köréből.
 • szolgáltatói szerződést köt a RÉKA-TT közösség online felületeit üzemeltető Civil MultiMédia Nonprofit Kft-vel,
 • aláveti magát a közösség taggyűlésén meghozott határozatoknak, és tevékenyen részt vesz azok megvalósításában

 

3.2. A tagok jogai

 • Minden tagnak joga van választani és bármilyen tisztségre választható.
 • Minden tagnak van szavazati joga.
 • Amennyiben a taggyűlésen a tag képviselő útján kíván élni a szavazati jogával, úgy ezt a szavazás előtt 3 nappal a vezetőségnek előre jelezni kell.
 • Minden tagnak joga van zárt csoportot alkotni a közösségen belül, de e csoportok működése nem lehet ellentétes a közösség céljaival, és nem vonhatják ki magukat a közösség egészét érintő döntések, tevékenységek alól.
 • A tagnak joga van bármikor, azonnali hatállyal, írásban felmondani a tagsági jogviszonyát.

 

 1. A közösség működési költségei:

A közösség nem szed tagdíjat. A feladatait a tagság önkéntes támogatásával és munkavállalásával végzik.

 

 1. A társaság szervezeti felépítése

A közösség szervezési munkájának egyik célja, hogy lakóhelyi  kisközösségek jöjjenek létre. Ezek szerves összekapcsolásának eredményeként nagyobb szervezeti egységek alakulnak ki, melyek végül “Törzsekké” fejlődhetnek az ország 9 különböző régiójában. A “Törzsek” szövetsége végül egy  archaikus társadalmi formát hoz létre,  ezzel megalapozza  a Szerves Társadalom kifejlődését.

 • Lakókörzeti közösségek a RÉKA-TT közösség legkisebb önálló egységei a Nagycsalád. A nagycsalád legalább 8 helyben lakó család, személy csatlakozásával valósul meg. Amint egy-egy kisközösség létszáma az új csatlakozókkal meghaladja a 30 főt, a közösség 2 részre oszlik.
 • Minden tag csatlakozásakor választ egy elsődleges szakműhelyi tevékenységet ahol kötelezettségeket is vállal a szakmai programok kidolgozásában, megvalósításában. Ezen vállalások mértéke önkéntes és a szakműhelyek közössége önállóan alakítja ki. A csatlakozó tag választhat még további két másodlagos (hobbi) szakműhelyt. Ott azonban tisztséget nem vállalhat, de részt vehet a szakműhely munkájában, a programok megvalósításában, rendezvényein.

Minden lakókörzeti közösség Nagycsalád, Képviselőt, Kapcsolattartót és Szakmai Referenseket választ tagjai közül.

 5,1 Képviselők

 • A választott Képviselőkből alakul ki a Kis-régiós „Nemzetségi Képviselői Testület”.
 • A Nemzetségi Képviselők választott vezetői alkotják a Törzsi Tanácsot.
 • A Törzsi Tanácsok képviselőiből alakul ki a Törzsek Tanácsa, a Országos Képviselői Testület.

5.2  A Kapcsolattartók felelősek a „Hírlánc” működéséért. A kapcsolattartók kezelik a hozzájuk tartozó közösségek adatait, elérhetőségét.

A kapcsolattartók rendszere a TT közösségének érhálózata. A kapcsolattartók tizedes-rendszerben épített hálózattal kapcsolódnak egymáshoz. Munkájuk biztosítja az információk biztonságos kezelését és továbbítását.

A kapcsolattartók által kialakuló hírlánc biztosítja a közösség tagjai és a vezető testületek közötti közvetlen kapcsolatot.

Feladatai:

 • A Törzsek Tanácsa és a RÉKA-TT Ügyvivői Testületet  által elfogadott programok feladatok gyors és biztonságos továbbítása a teljes tagság felé.
 • A tagság indítványainak továbbítása a megfelelő fórumokhoz.
 • Szavazások, felmérések kapcsán az összesítések elvégzése.

5.3  Szakmai Referensek

A RÉKA-TT rendszerében jelenleg 31 szakműhely csoport van. A közösség minden tagja jogosult választani egy szakterületet, ahol a közösség céljainak a megvalósításáért feladatokat vállal. A szakmai testületek szerves kapcsolatban állnak egymással. Működésüket levelezéssel, személyes találkozókkal, konferenciákkal, egyéb rendezvények szervezésével  valósítják meg

 • A lakókörzeti közösségek Nagycsaládok kijelölt Szakmai Referenseiből alakul ki szakműhelyenként a Nemzetségi Szakmai Testület.
 • Innét minden szakműhely delegálhat képviselőt a Törzs Ügyvivő Testületébe.
 • A Törzsekből választott szakmai referensek alkotják az RÉKA-TT Országos Ügyvivői Testületet.

 

 1. A RÉKA-TT ügyvivő – szakmai testületének feladatai:
 • Meghatározni a szakterületeken folytatandó munkát.
 • Gondoskodni a ügyvivő testület által meghatározott feladatok, határozatok, végrehajtásáról.
 • Kialakítani a médiákkal, a hatóságokkal való kapcsolattartást, a mozgalom társadalmi elfogadottságának előmozdítása érdekében.
 • Jogában áll taggyűlést vagy rendkívüli taggyűlést összehívni

 

7. A taggyűlés az önálló helyi kisközösségek döntéshozó testülete.

A taggyűlés döntési jogköre kiterjed:

 • szükség esetén a taglétszám meghatározására,
 • cselekvési programok kialakítására,
 • rendezvények szervezésére
 • önálló projektek elindítására
 • képviselő választására, visszahívására
 • a képviselő képviseleti jogkörének meghatározására.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább az 50 %-a + 1 fő részt vesz. A határozat érvényességéhez a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazata szükséges.

 

 1. A RÉKA-TT Közösség szerződés felmondása

8.1 A jelen RÉKA-TT Közösség szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (ügyvezető, ideiglenes ügyvezető) kivételével bármely tag azonnali hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A tag felmondása, illetve halála esetén a RÉKA-TT Közösség szerződése a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken. Az ügyek vitelére feljogosított tag a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel.

8.2 A tag által kötött jelen szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (ügyvezető, ideiglenes ügyvezető) felmondhatja, ha a tag súlyosan megsérti a közösség Alapszabályában foglaltakat, vagy folyamatosan távol tartja magát a közösség munkájától, feladatainak, céljainak megvalósításában nem vesz részt. A közösség tagjai számára kidolgozott Közösségi Hasznossági Mutató rendszere  biztosít objektív alapot a tag szerződésének felmondására. Ennek részleteit a közösség belső szabályzata tartalmazza.

 

 1. A Tudatos Társadalom Közösség megszűnése

A RÉKA-TT közösség megszűnik:

 • ha a közösség céljának megvalósítása többé nem lehetséges,
 • a közösség közös elhatározással való megszüntetésével,
 • ha a tagok száma egy főre csökken.

 

 1.  Vegyes rendelkezések

A jelen alapszabály a szerződés az aláírása napján lép hatályba.

 

Budapest, 2019

Alapítók:

54+