Menü Bezárás

MAGYAR NEMZETI MINIMUM

Melyet a Tudatos Társadalom Mozgalom közössége alkotott meg abból a célból, hogy a világon eluralkodó gazdasági és politikai ellehetetlenülés közepette, mindenki számára érthetően megfogalmazza azon alapértékeket, meghatározza azt az eszmeiséget, melynek segítségével a földkerekség minden magyar érzelmű embere hitet tehet a Magyar Nemzete mellett és cselekedhet annak felemelése érdekében.

A Magyar Nemzet egy nagycsalád, melynek tagja mindenki, származásra, vallásra, korra és nemre való tekintet nélkül, aki megismeri, esküvel megfogadja, és élete végéig megtartja a Magyar Nemzeti Minimum értékeit.

 

  1. A magyar ember beszéli és ápolja a magyar nyelvet. Szép és tiszta szavait, egyedülálló kifejező erejét, mint a legfontosabb szellemi örökséget, minden körülmények közt tovább adja gyermekeinek.
  2. A magyar ember hisz a felsőbb erkölcsi hatalomban, bármilyen néven nevezze is azt. Ismeri és betartja, betartatja annak törvényeit, saját maga, családja és az egész Nemzet javára.
  3. A magyar ember tiszteli őseit, emléküket kegyelettel őrzi. A történelem nagyjai előtt fejet hajt, a hátrahagyott emlékeket, kegyhelyeket, ereklyéket óvja, a hagyományokat ápolja. A nemzeti múltunk iránti feltétlen tiszteletet másoktól is megköveteli.
  4. A magyar ember békességre született, kerüli a viszályt. Önmagát más nemzetek fiaival egyenrangúnak tartja, nem törekszik mások leigázására, de nem hagyja magát sem elnyomni. Emberi kapcsolatiban mindenkor a viszonosságot célozza meg.
  5. A magyar ember legfontosabb kincse a tudása. Élete végéig munkálkodik annak elmélyítésén, és másokat is erre ösztönöz. Megszerzett tudását önzetlenül megosztja mindenkivel, aki erre igényt tart. A birtokában lévő tudományokkal nem él vissza, azokat rossz célokra, különösen magyar testvérei kárára sohasem használja.
  6. A magyar ember becsületes, egyenes és közvetlen. Gondolatai, szavai és cselekedetei összhangban állnak egymással – kerüli a hazugságot, a fondorlatot, az ármánykodást és a cselszövést. Mások gonosz szándékait is visszautasítja, ilyen cselekedetekhez segítséget nem ad.
  7. A magyar ember nem személyválogató. A többi embert kizárólag azoknak cselekedeti alapján ítéli meg, nem egyéb ismérvek szerint.
  8. A magyar ember irgalmas, enni ad az éhezőknek, inni ad a szomjazóknak, ruházza a szegényeket, szállást nyújt a vándoroknak, látogatja a betegeket, eltemeti a halottakat. Örökkön törekedik arra, hogy olyan életet éljen, amellyel nem szorul mások irgalmára, de ő maga tud jó szívvel irgalmas lenni.
  9. A magyar ember bátor, hű és kitartó. Nemzetért hazájáért minden körülmények között kiáll, még ha harcra kényszerítik is. Magyar testvéreit, zászlóját és esküjét el nem hagyja, az ellenséggel nem szövetkezik.
  10. A magyar ember testvérként él minden más magyarral, míg a Teremtő el nem szólítja e világból. Elutasít mindent, ami a testvéri szeretet sértené. Isten kegyelméből a magyar ember hazája Magyarország – bárhol is éljen ezen a földön, a magyar ember mindent megtesz hazája felvirágoztatásáért, az egyetemes Magyar Nemzet sorsának jobbra fordításáért. A magyarsággal sorsközösséget vállalva éli életét.

 

Aki a Magyar Nemzeti Minimum esküvel fogadott kitételeit megszegi, hitvány ember. Aki embernek hitvány az magyarnak alkalmatlan, és mint ilyet, sújtsa minden magyarok megvetése, és ne nevezhesse ő magát többé magyarnak, ne legyen ő attól kezdve a mi testvérünk.

0